10245

Artikel 1 Definities

Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan onder:

a. Multi Top Floor®: de besloten vennootschap Homda, tevens handelend onder de naam Multi Top Floor®;

b. Leverancier: Homda B.V / Multi Top Floor®.;

c. Wederpartij: de wederpartij van Homda / Multi Top Floor® voor de levering van goederen;

d. Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen leverancier (Homda) en wederpartij met betrekking tot de opdracht of te leveren goederen;

e. Algemene verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Homda.

Artikel 2 - Gebied van toepassing

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij, alsmede op alle offertes van de leverancier, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden, van welke aard ook, van de wederpartij.

2.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij de leverancier verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruikt te maken.

Artikel 3 - Offertes en overeenkomst

3.1 Alle offertes, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals deze in de offertes is vermeld.

2

Indien er geen termijn is vermeld, geldt de offerte twintig dagen. Een offerte kan door de leverancier worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden de leverancier eerst, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling / opdracht geldt eerst dan als aangenomen - ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling / opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door de leverancier. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij verkoop uit (magazijn) voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.

3.4 De volmacht van een vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht van een van leverancier bevoegd persoon voor iedere overeenkomst afzonderlijk.

3.5 Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft leverancier het recht binnen twee werkdagen na aanvaarding het aanbod, gedaan in de offerte, te herroepen.

3.6 Alle afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de leverancier slechts, indien zulks in de offerte en/of opdrachtbevestiging is vastgelegd.

3

3.7 De leverancier houdt zich het recht voor om de kosten, welke gemaakt zijn om een gecompliceerde offerte uit te brengen, aan de wederpartij in rekening te brengen, op het moment dat er naar aanleiding van de offerte tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief BTW, omzetbelasting, vervoerskosten, verpakking, emballages en eventueel verzekering.

4.2 In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek / magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

4.4 De prijs voor het bedrijfsklaar installeren wordt afzonderlijk schriftelijk vermeld.

4.5 Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, de leverancier gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

4.6 De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

4.7 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door de leverancier gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

4

4.8 Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd / aangepast met het toepasselijke prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wanneer de publicatie van dit jaarindexcijfer gestaakt wordt, zal er voor dit kader in de plaats treden een door partijen in onderling overleg en bij gebreke daarvan door middel van bindend advies door het Centraal Bureau voor de Statistiek of haar rechtsopvolger zal worden vastgesteld.

Artikel 5 – Levering

5.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leverancier afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat de leverancier die gegevens volledig heeft ontvangen.

5.2 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd de leverancier tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

5.3 Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van de leverancier hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. De leverancier is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter

5

beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door de leverancier, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

5.5 De leverancier behoudt zich het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Voor de toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar de voor de betreffende artikelen internationaal geldende normen, één en ander voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk is afgeweken en voor zover niet een speciale specificatie is overeengekomen.

5.6 Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kan leverancier geen aansprakelijkheid aanvaarden. De wederpartij kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

5.7 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk en uiterlijk binnen 2 weken na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.

5.8 De leverancier is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is de leverancier gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is de leverancier niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is de leverancier te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Artikel 6 - Vervoer en behandelingskosten

6

6.1 Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de wederpartij.

6.2 Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien zij daartoe voorafgaand toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

6.3 De leverancier is gerechtigd voor orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.

Artikel- 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

7.2 Wanneer de wederpartij uit de door de leverancier geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van de leverancier en gaat hij/zij de zaak voor de leverancier houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van de leverancier zijn voldaan.

7.3 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar wederpartij verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover de leverancier nog andere vorderingen op de wederpartij heeft en de leverancier aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van de leverancier een bezitloos pandrecht op deze goederen

7

gelijk de leverancier dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van de leverancier een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van de leverancier, geen pand- of beperkte rechten rusten.

7.4 De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de leverancier te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal de leverancier op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van de leverancier, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van de leverancier een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

7.5 De leverancier is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal de leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

7.6 De voornoemde bepalingen laten de overige aan de leverancier toekomende rechten onverlet.

Artikel 8- Eigendom

8.1 De door of in opdracht van de leverancier gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen en al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht blijven in eigendom van leverancier, ook indien daarvoor kosten aan de wederpartij in rekening zijn gebracht.

8.2 De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat deze tekeningen, modellen en andere bescheiden niet worden vermenigvuldigd, of aan derden getoond

8

of ter beschikking gesteld. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt, zal hij de hieruit voor de leverancier voortvloeiende schade moeten voldoen. Te allen tijde is de leverancier gerechtigd om teruggave te vorderen.

Artikel 9 – Reclame

9.1 Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door de leverancier slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij de leverancier wordt ingediend binnen veertien dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door de leverancier zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van de leverancier.

9.2 Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door de leverancier indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van de leverancier zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door de leverancier akkoord is bevonden, worden door de leverancier geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door de leverancier gegrond bevonden reclame kan de leverancier te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

9

Artikel 10- Aansprakelijkheid

10.1 De leverancier is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door de leverancier te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door de leverancier afgesloten product- / aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door de leverancier te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat de leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

10.2 Indien de wederpartij aan haar door leverancier geleverde producten doorlevert aan de consument, vrijwaart de wederpartij leverancier voor alle aanspraken van consumenten uit welke hoofde ook vanaf het moment dat de goederen door leverancier zijn geleverd en door de wederpartij zijn geinspecteerd en aanvaard binnen de gestelde termijn zoals in artikel 5.1 bepaald. Na voornoemde inspectie en/of installatie bij de consument is de wederpartij aansprakelijk voor alle aanspraken uit welke hoofde dan ook van de consument. Mocht een consument leverancier direct aanspreken uit welke hoofde dan ook, dan is de wederpartij jegens leverancier aansprakelijk voor het gehele bedrag waarvoor de leverancier is aangesproken, welk bedrag leverancier zonder rechterlijke tussenkomst van wederpartij mag opeisen.

10.3 Ingeval van tekortkomingen daaraan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de verplichtingen zoals in artikel 10.1 omschreven.

10.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van wederpartij c.q. derden toebehorende goederen of aan personen wordt toegebracht.

10

10.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het voldoen van door leverancier geleverde goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze goederen.

10.6 Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die met instemming van wederpartij door leverancier zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 In geval van overmacht is de leverancier naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

11.2 Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, brand, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers, onvoldoende toevoer van grondstoffen / onderdelen, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door leverancier in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

11.3 Indien de leverancier door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

11

11.4 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1 is de wederpartij gehouden het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

11.5 De leverancier is in deze gevallen niet tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, verplicht.

11.6 Indien de leverancier door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12 - Garantie/service

12.1 Indien de goederen binnen 2 weken na de levering, maar voordat deze zijn geïnstalleerd, gebreken vertonen die zijn ontstaan uitsluitend ten gevolge van ondeugdelijke fabricage, constructie of installatie, zullen deze goederen naar keuze van leverancier worden hersteld dan wel éénmaal opnieuw geleverd. De leverancier is dan niet aansprakelijk voor bijkomende kosten van de wederpartij van welke aard dan ook.

12.2 Indien de wederpartij aan geleverde of geïnstalleerde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht, of wel deze goederen niet op een normale wijze en voor een normaal doel heeft gebruikt, is de leverancier niet tot garantie verplicht.

12.3 Indien de wederpartij een beroep wil doen op deze garantiebepaling, moet hij dit schriftelijk aan de leverancier mededelen, binnen veertien dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De goederen moeten nadien in onveranderde staat worden gelaten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.

12.4 De wederpartij vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden terzake van door leverancier geleverde goederen of door leverancier verrichte werkzaamheden tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van de leverancier

12

en de wederpartij bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

12.5 De wederpartij verbindt zich terzake van aansprakelijkheid van door hem aan derden door geleverde goederen, die door leverancier geheel of ten dele zijn gefabriceerd of waarvoor leverancier materialen heeft geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 13- Merk en Kwaliteit

13.1 Indien door de leverancier goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, door aanduiding op factuur en/of goederen aan wederpartij worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,– per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet anders dan onder de door de leverancier vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt de wederpartij indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door de leverancier gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

Artikel 14- Betaling

14.1 De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan de leverancier moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan de leverancier verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig

13

het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van de leverancier plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij de leverancier zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk 6 maanden na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

14.2 In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim is een rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum. In geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan de leverancier over de aan de leverancier verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1 % per maand, dan wel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan de leverancier van alle daaruit voor de leverancier ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

14.3 Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

14

14.4 Uit het enkele feit dat de leverancier zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

14.5 De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

14.6 Indien de leverancier een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integraal deel van de overeenkomst vormt – de leverancier desgevraagd ten bewijze van zijn / haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van de leverancier door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand- of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door de leverancier bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval de leverancier van de wederpartij vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

14.7 Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is de leverancier niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van de leverancier om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

Artikel 15- Wanprestatie en ontbinding

15.1 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn

15

goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

15.2 De leverancier heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van de leverancier ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in te Haarlem. De leverancier is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

16.2 Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Artikel 17 – Auteursrecht

17.1 Het auteursrecht van deze algemene voorwaarden berust bij Homda B.V. te Oostzaan. Deze algemene voorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze vereniging, behoudens voor eigen gebruik.

Artikel 18 – Inwerkingtreding

18.1 Deze algemene voorwaarden van 14 april 2010 zijn gewijzigd d.d. 9 juni 2017 en treden in deze gewijzigde vorm in werking op 9 juni 2017.